HP Investing doo Mostar odaberite jezik: BiH \ EN

Niskogradnja

Kvalifikovani stručni kadar i adekvatna opremljenost omogućavaju široko angažovanje na različitim poslovima iz oblasti niskogradnje gde se posebno ističu velike mogućnosti na sledećim radovima:

• Izgradnja i rekonstrukcija objekata saobraćajne infrastrukture (putne saobraćajnice, tuneli, parteri i dr.)
• HP Investing d.o.o. gradi mostove, vijadukte, nadvožnjake i podvožnjake koristeći širok spektar različitih tehnologija. Izbor optimalnih tehnologija rezultat je vlastitog iskustva u građenju.
• Proizvodnja, transport i ugradnja svih vrsta i MB betona (obicni, hidrotehnički i visokovrijedni betoni).
• Proizvodnja betonske galanterije za saobraćajne i infrastrukturne objekte (ivičnjaci, kanalice, rigoli, ploče, betonske cijevi: pune i drenažne)
• Sanacija klizišta, škarpi, sanacija slijeganja trupa ceste...
• Mogućnosti različitih radova na izvođenju iskopa i polaganja svih vrsta drenažnih cijevi malog i velikog prečnika u dubinama do 8 metara sa zaštitnim metalnim oplatama uz proizvodnju i montažu montažnih elemenata šahtova različitih dimenzija i oblika.
• Kapaciteti za iskope i polaganje svih vrsta betonskih cijevi različitog prečnika sa kapacitetima koji prate montažu spojnog materijala i izradu različitih vrsta šatova.
• Kapaciteti za razbijanje postojećih konstrukcija kolovoza struganjem specijalnim glodalicama, bagerima sa hidrauličkim čekićima te više garnitura kompresora sa ručnim pneumatskima alatom.
• Kapaciteti za redovno i zimsko održavanje cesta svih kategorija.
• Redovno održavanja mostova na magistalnim cestama FBIH (Hercegovačko-Neretvanski kanton, Zapadno-Hercegovački, i Livanjski kanton 2010-2012 god.)
Sve ove aktivnosti moguće su zahvaljujući odličnoj pripremi građenja i građenju objekata, mehano opremljenosti za proizvodnju, distribuciju i ugradnju građevinskih materijala kao i visokostručnom kadru i kvalifikovanim radnicima raznih zanimanja i specijalnosti. 

 

 

 

 

HP Investing d.o.o.

Preduzeće za projektiranje i građevinu Mostar
Adresa: Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 480,
Fax: +387 36 557 481
E-mail: hpinvest@bih.net.ba